ÁSZF

Kapcsolat:

Lugosi Zsolt
+36702445000
[email protected]

LAF KFT.
Cím: 1083 Budapest, Szigony utca 8.
Adószám: 14103292-2-42
Cégjegyzék száma: 01-09-889025
Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Bankszámlaszám belföldi utaláshoz: 12600016-12579133-66338373
Bankszámlaszám külföldi utaláshoz: 10701056-46788908-51100005

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a LAF Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1083 Budapest, Szigony utca 8., a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.artpresident.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.artpresident.hu weboldalon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.

I. A VÁLLALKOZÁS

A www.artpresident.hu online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.

A Vállalkozás cégneve: LAF Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Vállalkozás rövidített cégneve: LAF Kft.

A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 01-09-889025

A Vállalkozás adószáma: 14103292-2-42

A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 1083 Budapest, Szigony u. 8.

A Vállalkozás telephelye és ügyfélszolgálatának címe: 1083 Budapest, Szigony u. 8.

A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: Budapest Bank Zrt. CIB Bank Zrt. 107010564678890851200002

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: [email protected]

II. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A regisztrációra a Webáruház weblapján elérhető „regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével, illetve facebook- vagy google-profil felhasználásával kerül sor. A kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével, illetve a facebook- vagy google-profil megadásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat” feltételeit megismerte és azokat magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlést követően a Vásárlói adatok visszaállítására nincs mód.

A Vásárló a regisztráció elküldésével automatikusan feliratkozik a Webáruház hírlevelére. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén található “leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással lehetséges.

A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó átvételi és fizetési módot. A “megrendelem” fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására.

A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az ár-változtatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.

A megrendelés értékétől és néhány bútor típusától függően a Vállalkozás a Vásárlótól előleget kérhet, ennek mértéke a megrendelés értékének maximum 30%-a.

A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

1.) Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2.) Utánvét a futárnál vagy az átvételi ponton

Bankkártyával történő fizetés online kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Vállalkozás nem köteles pénzt visszatéríteni.

A termék megvásárlásával a Felek között írásba foglalt szerződés jön létre, amely szerződést a Vállalkozás iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 14 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

III. ELÁLLÁSI JOG

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (+36 70 244 5000), e-mailben ([email protected]), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja:

átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja;

házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (1181 Budapest, Szélmalom utca 1.) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni.

Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.

A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén, eredeti, sértetlen csomagolásban vagy több csomag esetén egy kivételével eredeti, bontatlan csomagolásban a Vállalkozás telephelye szerinti címre (1181 Budapest, Szélmalom utca 1.) visszaküldeni.

A Vállalkozás jogosult megtagadni a használt, nem eredeti csomagolásában visszaküldött termék átvételét.

Szállítási költség áthárítása a Vásárlóra át nem vett csomag esetén:

A kiszállított és át nem vett csomagok ki- és visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli. Minden ilyen esetben a visszaérkezett csomagok után a Vállalkozás a Vásárlónak díjbekérőt küld a fizetési kötelezettségről. A fizetés határideje 8 nap. A beérkezett befizetésről a Vállalkozás elektronikus számlát állít ki.

Nem fizetés esetén a 9. napon a Vállalkozás a Magyar Közjegyző Kamara által üzemeltetett www.mokk.hu weboldalon elektronikus úton fizetési meghagyási eljárást kezdeményez, aminek a díja 8.000 Ft a szállítási költség behajtása címén, a fizetendő szállítási díjakon felül.

IV. HIBÁS TELJESÍTÉS

A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Vállalkozás nem vállalta, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. A Vásárló köteles a hibáról a Vállalkozást annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Vásárló szavatossági igényét Vállalkozással szemben nem jogosult érvényesíteni. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A kiszállítás GLS futárszolgálat útján történik a Vásárló által megadott címre.

A kiszállítás várható ideje 1-3 munkanap. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben haladéktalanul értesíti.

Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása díjmentes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról a Webáruház felületén a „Szállítási feltételek” fülre kattintva tájékozódhat.

A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozás a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., e-mail: [email protected], cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44) számára továbbítsa.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1083 Budapest, Szigony utca 8.

Telefonszám: +36 70 244 5000

Kapcsolattartó személy: Lugosi Zsolt

E-mail: [email protected]

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozás az Vásárlóval köteles közölni.

A Vállalkozás az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Vásárló az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitát elektronikus úton rendezheti a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló Vásárló és kereskedő közötti jogvitákban.

  • Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozás a módosításokról a Vásárlókat a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A jelen ÁSZF 2017.09.27. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

VII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (LINK AZ OLDALHOZ)